Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Март - 2018 г.


ПОКАНА

[02 Март 2018]

Ръководството на Община Джебел кани жителите и гостите на града на тържествено честване на Трети март – Национален празник на Република България.[...още]

8-ми март

[09 Март 2018]

 
Кмета на община Джебел Бахри Юмер, засвидетелства своето уважение към служителките от общината с цветя по случай 8-ми Март Международния ден на жената. [...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[12 Март 2018]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1,във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 257 от 12.03.2018 г. на Кмета на общината за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект :„Преустройство, надстройка и смяна предназначението на складова база ,склад в търговски комплекс, находящ се в ПИ с идентификатор 20746.502.1248 по КККР на гр.Джебел, обл. Кърджали“...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК

[12 Март 2018]

ОТНОСНО: Започване на производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствен недвижим имот.[...още]

Грамота

[12 Март 2018]

 
Община Джебел наскоро получи Грамота на доброволно формирование – Джебел -2013 от Главна Дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ и на Националната асоциация на доброволците в Република България за участие в дейности за популяризиране на доброволчеството.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[20 Март 2018]

Общинска администрация-гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 268 от 20.03.2018 г. на Кмета на общината за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР /план за регулация/ на УПИ І-296, кв.22,по плана на гр.Джебел, общ.Джебел, обл. Кърджали.[...още]

ПОКАНА

[21 Март 2018]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Двадесет и шесто редовно заседание на 28.03.2018 година /Сряда/ от 10.00 часа...[...още]

ГРАФИК

[21 Март 2018]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 26.03.2018 – 27.03.2018г. [...още]

ЗАПОВЕД

[21 Март 2018]

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 193, ал.З от ЗУТ (поради липса на друго икономически нецелесъобразно техническо решение) и протокол от 29.01.2018 г. на комисията по чл.210 от Закона за устройсто на територията за определяне цената на имотите частна собственост, които се засягат от обект: „Водоснабдяване на с.Софийци, общ.Джебел от Помпена станция „Балабаново"...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[26 Март 2018]

В секция "Обявления и документи" е публикуван Проект на план за действие на Община Джебел за подкрепа на интеграционните политики (2018- 2020).[...още]

ОБЯВА

[29 Март 2018]

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ Ардино - Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.018 МИГ Ардино – Джебел“„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“.[...още]

Проект за изменение

[29 Март 2018]

Изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2018 година.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.