Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Декември - 2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

[04 Декември 2017]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.150,ал.1,във връзка с чл.124-а, ал.1 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 1364 от 04.12.2017 г. на Кмета на общината за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект:„Изграждане на Приемно- предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща ППС на „БТК“ ЕАД в ПИ№014006 по КВС на с.Мишевско[...още]

Испански и португалски работодатели търсят селскостопански работници

[07 Декември 2017]

Испания: 800 кандидати за бране на ягоди търси испански кооператив на производители на плода от провинция Уелва чрез EURES мрежата на Агенцията по заетостта. Интервютата за подбор ще се проведат в началото на януари 2018 г. [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[14 Декември 2017]

В секция "Обявления и документи" на уебсайта на Община Джебел е публикуван Протокол от проведено обществено обсъждане на проект на докладна записка относно приемане на план-сметка и определяне размера на такса – битови отпадъци за 2018 г. на територията на Община Джебел.[...още]

ПОКАНА

[15 Декември 2017]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Двадесет и четвърто редовно заседание на 21.12.2017 година /Четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Джебел...[...още]

ГРАФИК

[15 Декември 2017]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 19.12.2017 – 20.12.2017г. [...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[18 Декември 2017]

Общинска администрация -гр.Джебел,област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД №1397 от 12.12.2017 г. на Кмета на общината за изработване на ПУП-ПУР/план за улична регулация/, осигуряващ достъп до неурегулирани поземлени имоти/НУПИ/ в урбанизира- ната територия на с.Рогозари[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[19 Декември 2017]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали,съобщава, че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 1422 от 19.12.2017 г.на Кмета на общината за изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ ХVІІІ-440 и УПИ Х-440 в кв.39, гр.Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[19 Декември 2017]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали,съобщава, че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 1423 от 19.12.2017 г.на Кмета на общината за изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ Х-903, УПИ ХІ-903 и ХІІ-903 в кв.51,гр.Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали.[...още]

До всички граждани на Община Джебел

[22 Декември 2017]

 
Скъпи граждани на община Джебел, Да бъдат светли дните Ви, Благословени да са мечтите Ви, Нека се сбъднат всички Ваши желания за здраве, любов, късмет и благоденствие! [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[22 Декември 2017]

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Община Джебел обявява публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2018 г. за местни дейности, което ще се проведе на 08.01.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на общината.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[27 Декември 2017]

В секция "Обявления и Документи" в уебсайта на Община Джебел са публикувани: 1.Отчет за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност през 2017г.; 2. Отчет за изпълнение на плана за младежта на Община Джебел за 2017г...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[27 Декември 2017]

В секция "Обявления и Документи" в уебсайта на Община Джебел са публикувани: 1. Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2018 година; 2. Проект на Програма за дейността на Общински съвет - Джебел за 2018г...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[28 Декември 2017]

Уважаеми данъкоплатци, Община Джебел, Ви уведомява, че на 29.12.2017г. касата на отдел „ Местни данъци и такси” няма да работи с граждани поради годишно приключване! [...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.