Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Април - 2016 г.


ОБЯВА

[04 Април 2016]

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА[...още]

С П И С Ъ К

[06 Април 2016]

 
на класираните кандидат - потребители и определения индивидуален месеч бюджет по проект „Център за социални услуги-Джебел“ [...още]

Съобщение

[11 Април 2016]

В секция "Обявления и документи" в уебсайта на Община Джебел са публикувани Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето – 2015 г. и Проект на Общинска програма за закрила на детето – 2016 г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[12 Април 2016]

Относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението по път III-5082 "Джебел - Мишевско - Църквица - Синчец"[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[14 Април 2016]

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим ...[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[14 Април 2016]

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Джебел за четири обекта...[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[14 Април 2016]

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Джебел по четири обособени позиции...[...още]

П О К А Н А

[18 Април 2016]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Седмо редовно заседание на 25.04.2016 година /Понеделник/ от 16.00 часа[...още]

Г Р А Ф И К

[18 Април 2016]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 20.04.2016 – 21.04.2016г.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[19 Април 2016]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а,ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 674 от 18.04.2016 г. на Кмета на общината за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[19 Април 2016]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а,ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 675 от 18.04.2016 г. на Кмета на общината за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ на УПИ VІІІ-177 в кв.2, с.Ридино[...още]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

[20 Април 2016]

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 25.04.2016 Г. ОТ 16:45 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ, НА АДРЕС: ГР. ДЖЕБЕЛ, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС” №19, ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”.[...още]

П О К А Н А

[25 Април 2016]

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 22.04.2016г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино- Джебел”)[...още]

Заключителна конференция

[27 Април 2016]

 
На 26.04. 2016 год. в София се проведе заключителна конференция по проект „Повишаване ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения”...[...още]

Великден

[28 Април 2016]

 
Днес 28.04.2016г. Община Джебел съвместно с Общински съвет на БЧК и НЧ „Христо Смирненски 1924г”, благодарение на дарения от собственици на хранителни магазини и граждани зарадваха с козунаци, курабии и яйца пенсионери от града за Великден.[...още]

ПРОТОКОЛИ

[28 Април 2016]

за прeдоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2016-2017 година в община Джебел[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.