Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Юни - 2014 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[06 Юни 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: "Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Джебел"[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[06 Юни 2014]

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от «Програмата за развитие на селските райони...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[06 Юни 2014]

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 2062 /III-508, Джебел-Рогозче/ Рогозче-Душинково-Полянец...[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[06 Юни 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: "Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел".[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[12 Юни 2014]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект за допълнение и изменение в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Джебел[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[12 Юни 2014]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект за допълнение и изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел.[...още]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

[18 Юни 2014]

 
В общинска администрация Джебел продължава работата по: проект „Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната компетентност” по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, приоритетна ос ІІ...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[18 Юни 2014]

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител по дейности, свързани с благоустрояване на части от гр.Джебел, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици в кв. „Прогрес“ – кв. 68,70“, в кв. „Прогрес“ – кв. 65, с о.т. 395-43-45-48-49-50“, гр. Джебел“ и Обособена позиция №2: „Благоустрояване на кв. 57...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[18 Юни 2014]

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на инженеринг (проектиране и СМР) за пристройка, преустройство и надстройка на административна сграда в гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19“...[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[18 Юни 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: "Благоустрояване на част от кв. 55 и кв. 57, гр. Джебел". [...още]

ПОКАНА

[19 Юни 2014]

 
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ Общинския съвет - Джебел на Тридесет и второ редовно заседание на 26.06.2014 година /Четвъртък/ [...още]

ГРАФИК

[19 Юни 2014]

 
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 20.06.2014 – 25.06.2014г. [...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[27 Юни 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Усъвършенстване на политиките за управление и координация в община Джебел чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им“.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

[30 Юни 2014]

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 07.07.2014 Г. ОТ 16:30 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ НА АДРЕС: ГР. ДЖЕБЕЛ, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС” №19, ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

[30 Юни 2014]

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 07.07.2014 Г. ОТ 16:00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ НА АДРЕС: ГР. ДЖЕБЕЛ, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС” №19, ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ...[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.