Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Декември - 2014 г.


СЪОБЩЕНИЕ

[02 Декември 2014]

В секция "Обявления и документи" е публикуван Протокол за дейността на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обявена публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет...[...още]

ОТЧЕТ

[04 Декември 2014]

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЯ, УЧИЛИЩНИЯ И МАСОВ СПОРТ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2014 Г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[04 Декември 2014]

В секция "Обявления и документи" са публикувани: 1. Проект на Общински план за развитие на община Джебел за периода 2014-2020 г. 2. ПРОЕКТ НА СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2015 г. 3. ПРОЕКТ НА НАРЪЧНИК за прилагане на Стандартите за обществени консултации в община Джебел 4. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ „В”[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[05 Декември 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: “Доставка на горива – бензин А 95-Н, дизелово гориво, газ пропан – бутан, двигателни и хидравлични масла за автомобилите и машините на Общинска администрация - Джебел” [...още]

„Електронен бюлетин и форум“

[05 Декември 2014]

 
по проект „Усъвършенстване на политиките за управление и координация в община Джебел чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им”[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[08 Декември 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, обл.Кърджали, съобщава,че на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 1257 от 08.12. 2014 г. на Кмета на общината за изработване на изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ ІІ-190, в кв.8, гр. Джебел,общ. Джебел...[...още]

П О К А Н А

[11 Декември 2014]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Тридесет и седмо редовно заседание на 18.12.2014 година /Четвъртък/ от 16.00 часа[...още]

Г Р А Ф И К

[11 Декември 2014]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 15.12.2014 – 17.12.2014г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[15 Декември 2014]

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Джебел"...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[15 Декември 2014]

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Джебел в процеса на неговото изработване"...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[18 Декември 2014]

В секция "Обявления и документи" са публикувани: 1. Вътрешни правила за поддържане на Профил на купувача на Община Джебел 2. Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Общинска администрация гр. Джебел[...още]

З А П О В Е Д

[18 Декември 2014]

На основание на чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8б от Закона за обществените поръчки О Т М Е Н Я М: Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в общинска администрация град Джебел[...още]

З А П О В Е Д

[18 Декември 2014]

На основание на чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22г от Закона за обществените поръчки У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на Община Джебел[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[23 Декември 2014]

В секция "Обявления и документи" са публикувани: 1.Протоколи №1,2,3 и 4 за дейността на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обявена публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Джебел в процеса на неговото изработване" ...[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.