Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Ноември - 2014 г.


Проект

[01 Ноември 2014]

на План за действие на Община Джебел за подкрепа на интеграционните политики (2014- 2020) [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[01 Ноември 2014]

В секция "Обявления и документи" е публикувана Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007-2013 г. [...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[03 Ноември 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Водоснабдяване на с. Устрен - "Долна махала”, общ. Джебел"[...още]

Решение за откриване на процедура и решение за промяна

[10 Ноември 2014]

Решение за откриване на процедура и решение за промяна[...още]

Пожарникари и доброволци се включиха в тактическо занятие при бедствие

[11 Ноември 2014]

 
Областният управител Бисер Николов участва в семинар за защита при бедствия, организиран от РД „Пожарна безопасност и защита на населението". Семинарът, който се състоя в град Джебел днес, е част от плана за развитие на доброволните формирования, утвърден от областния управител.[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[13 Ноември 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: “Oбществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Oбщина Джебел”.[...още]

ПОКАНА

[14 Ноември 2014]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ Общинския съвет - Джебел на Тридесет и шесто редовно заседание на 21.11.2014 година /Петък/ от 16.00 часа[...още]

ГРАФИК

[14 Ноември 2014]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 18.11.2014 – 20.11.2014г.[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[14 Ноември 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.39, ал.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води...[...още]

Училище ПГ“Руска Пеева“чества своя 65-годишен юбилей

[18 Ноември 2014]

 
Има нещо величаво и свещено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух,като всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[20 Ноември 2014]

В секция "Обявления и документи" са публикувани протоколи за: 1. Протокол за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Джебел; 2. Протокол за екологична оценка за Общ устройствен план на Община Джебел [...още]

Публично обсъждане на Проект за Бюджет 2015

[24 Ноември 2014]

На основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Община Джебел обявява публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2015 г. за местни дейности, което ще се проведе на 28.11.2014 г. от 14.00 часа на ул.”Йълдърм” 9 /културно информационния център/...[...още]

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТЕНИТЕ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 И МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ

[25 Ноември 2014]

 
На 28 ноември в община Джебел ще се проведе представяне и обсъждане (в две сесии) на изготвените Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Джебел...[...още]

С ФОТОИЗЛОЖБА ОИЦ – КЪРДЖАЛИ ПРЕДСТАВЯ ЕВРОФИНАНСИРАНЕТО В РЕГИОНА

[25 Ноември 2014]

С фотоизложба на проекти, изпълнени с финансовата подкрепа на еврофондовете през изминалите седем години стартира новата инициатива на мрежата от 28 областни информационни центъра. [...още]

Д О К Л А Д

[26 Ноември 2014]

от дейността на комисията, назначена със Заповед №1920/21.11.2014 г. на Кмета на Община Джебел за организиране на процедура на договаряне без обявление с предмет: „Извършване на допълнителни непредвидени в ПСД СМР по обект: „Благоустрояване на улици в кв.”Прогрес”...[...още]

Р Е Ш Е Н И Е

[26 Ноември 2014]

а основание чл. 92а, ал. 6, във връзка с чл. 73 ал. 1 от ЗОП, и във връзка с дейността на комисия, назначена със Заповед №1920/21.11.2014 год. на Кмета на Община Джебел за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни непредвидени в ПСД СМР по обект: „Благоустрояване на улици в кв.”Прогрес”...[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.