Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Август - 2012 г.


ОБЯВА

[09 Август 2012]

Редовното заседание на Общински съвет Джебел ще се проведе нa 17.08.2012 година /Петък / от 16.00 часа в заседателната зала на Община Джебел[...още]

Г Р А Ф И К

[09 Август 2012]

НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 13.08 - 16.08.2012 Г.[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[16 Август 2012]

 
Считано от 20.08.2012 година общинска администрация Джебел пременава на нормално работно време / 8.00- 12.00 и от 13.00 – 17.00 часа/ .[...още]

Кметът на община Джебел дава ифтар за жителите на общината

[16 Август 2012]

 
По традиция, всяка година по време на свещените пости за "Рамазан" в община Джебел под патронажа на кмета на община Джебел Бахри Юмер се дава ифтар. Традицията продължава и тази година.[...още]

Честит празник

[17 Август 2012]

 
Кметът на община Джебел Бахри Юмер и общинският съвет поздравяват мюсюлманите от общината по случай свещения празник Рамазан Байрам. На всички тях пожелават здраве, щастие и мирни дни.[...още]

П О К А Н А

[23 Август 2012]

 
Във връзка с предстоящия частичен избор за кмет на кметство с.Рогозче на основание чл.30 ал.2 от Изборния кодекс ,каня представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1 т.11 от ДР на ИК На консултация за състав на СИК на 03.09.2012г. от 15.00 часа в стая №05 в централната сграда на Общината. [...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[23 Август 2012]

 
До всички участници и заинтересовани лица в открита процедура с предмет„Изпълненне на строително — монтажни работи но проект: „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на СОУ „Христо Ботев", гр. Джебел", открита с Решение № 375 от 15.05.2012 г. на Кмета на Община Джебел, публикувана в РОП под номер 00417-2012-0001. На основание Раздел IV, т. 5 от документацията за участие във връзка с чл.69а ал.З от ЗОП с настоящето Ви уведомяваме, че второто публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от комисията ще се състои на 28.08.2012 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Джебел на адрес: гр. Джебел, ул."Еделвайс" № 19, първи етаж етаж.[...още]

ПОКАНА

[23 Август 2012]

 
Общинска администрация Джебел организира пресконференция по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ ”Христо Ботев”, гр.Джебел”.[...още]

Представен бе проект “Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Хр. Ботев“, гр.Джебел“

[24 Август 2012]

 
На пресконференция днес, в залата на общинската администрация в Джебел бе представен проект “Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Хр. Ботев“, гр.Джебел“.[...още]

З А П О В Е Д

[27 Август 2012]

Със заповед на кмета на община Джебел са образувани две избирателни секции на територията на Община Джебел, област Кърджали, Кметство с. Рогозче и утвърждавам тяхната номерация и адрес, както следва:[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[27 Август 2012]

На основание чл. 33, ал. 1, т.14 т 15 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Джебел, приема документи за регистрации:[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[28 Август 2012]

 
№ 31 От 06.08.2012г. Общинска администрация – гр.Джебел, обл.Кърджали съобщава, че е издадена ЗАПОВЕД № 712/06.08.2012г. на Кмета на общината за изработване на: Основание чл.150 от ЗУТ Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[29 Август 2012]

 
№ 34 От 28.08.2012 г. Общинска администрация-гр.Джебел,област Кърджали, съобщава, че е издадена ЗАПОВЕД № 789 от 28.08.2012 г.на Кмета на общината за изработване на : Изменение на ПУП-ПРЗ на кв.99 по плана на гр. Джебел, с възложител Община Джебел. [...още]

ОБЯВА

[31 Август 2012]

Общинска администрация – Джебел ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане по служебно правоотношение на следните длъжности: [...още]

ОБЯВА

[31 Август 2012]

за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[31 Август 2012]

 
На основание З А П О В Е Д № 774 / 23.08.2012 г.и чл.280 т.7 от ИК публикуваме избирателните списъци, част І на интернет страницата на Община Джебел . Те съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[31 Август 2012]

 
В секция "ОБЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ" е публикувана "Стратегия за управление на общинската собственост в община Джебел за периода 2012 – 2015 г."[...още]

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

[31 Август 2012]

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС-ДЖЕБЕЛ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бахри Реджеб Юмер – Кмет на Община Джебел ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ПРЕЗ 2012 г. [...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.