Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

Описание
Изтегли
1.
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2018 г.
2.
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2018 година
3.
Общински план за младежта 2018 година
4.
Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2018 г.
5.

План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2018г.

6.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2018 година

7.

Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

8.
Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Джебел (2017-2018 г.)
9.
Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
10.
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2017 г.
11.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Джебел (2017-2020г.)

12.
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Джебел
13.
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2017 година
14.
Общински план за младежта 2017 година
15.
Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2017г.
16.

Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2016г. - 31.12.2016г.

17.

Отчет за за административното обслужване в Община Джебел за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

18.

Отчет за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност през 2016 година

19.

Отчет за изпълнение на общински план за младежта за 2016г.

20.

Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.

21.

Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс - Джебел

22.

Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г.

23.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2017 година

24.

Устройствен правилник на Общинска администрация - Джебел

25.

Отчет за дейността на на МКБППМН – гр. Джебел за 2015 г.

26.

План за противодействие на тероризма Община Джебел

27.

Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за училищата за 2016 г.

28.

Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за детските градини за 2016 г.

29.

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Джебел за мандат 2015- 2019 година

30.

Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2016 г.

31.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Джебел през 2016 г.

32.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2016 година

33.

Общински план за младежта за 2016 година

34.

Харта на клиента и собствени стандарти за качествено административно обслужване в Общинска администрация – Джебел

35.

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Джебел

36.

План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов Спорт в община Джебел за 2016 година

37.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Мандат 2015- 2019 година

38.

Общинска програма за закрила на детето на Община Джебел за 2015 година

39.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2016 година

40.

Правила за достъп до обществена информация в Общинска администрация - Джебел

41.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Джебел през 2015 г.

42.

Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за училищата за 2014 5.

43.

Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за детските градини за 2014 5.

44.

Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2015г.

45.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2015 година

46.

Общински план за младежта за 2015 година

47.

Отчет за изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Джебел през 2014г.

48.

Отчет за изпълнение на програмата за младежта на Община Джебел за 2014 година

49.

Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г.

50.

Oтчет за административното обслужване в община Джебел, област Кърджали за 2014 г.

51.

Отчет за дейността на Общински съвет – Джебел за ІI–то полугодие на 2014г.

52.
Общински план за развитие на Община Джебел за периода 2004-2020г.
53.

Спортен календар 2015 г.

54.

Наръчник за прилагане на Стандартите за обществени консултации в община Джебел

55.

Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007-2013 г.

56.

План за действие на Община Джебел за подкрепа на интеграционните политики (2014-2020)

57.

Отчет за дейността на Общински съвет – Джебел за І –то полугодие на 2014г.

58.

Отчет за дейността на на МКБППМН – гр. Джебел за 2013 г.

59.

Списъка на общинския жилищен фонд за 2014г.

60.

Споразумение за обществен ред и сигурност(актуализирано: м. февруари 2014г.)

61.

План относно изпълнение съвместни действия за постигане целите и мерките, разписани в актуализираното споразумение за обществен ред и сигурност

62.

Отчет за административното обслужване и изпълнение на програмата на кмета на община Джебел, област Кърджали за 2013 година

63.

План за действие на Община Джебел за подкрепа на интеграционните политики(2013- 2014)

64.

План за действие за 2014 година за изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 година в Община Джебел

65.

План за защита при бедствия в Община Джебел

66.

Уведомление от общински съветник, че няма да присъства на заседание на Общинския съвет

67.
Доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община Джебел, 2007 – 2013 година

 


                  2008-2018 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved, WEB Design Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи