Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Септември - 2018 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

[03 Септември 2018]

КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №851/30.08.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 07.09.2018 Г. ОТ 17:00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ, НА АДРЕС: ГР. ДЖЕБЕЛ, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС” №19, ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ S - 0.001% ПО ЗАЯВКА НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИЯ ПЕРИОД 2018/2019 Г.”.[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[04 Септември 2018]

Общинска администрация гр. Джебел, обл. Кърджали, на основание чл.149 ал.6, съобщава ,че е издадено разрешение за строеж на: „Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/-вътрешно преустрой-ство на част от съществуваща едноетажна сграда в УПИ І-296 , кв. 22, гр.Джебел,общ. Джебел,обл.Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501. 296 по КККР на гр. Джебел/. Възложител : Министерство на здравеопазването-София.[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[10 Септември 2018]

 
относно: Инициативата „Да изчистим България заедно – 2018” [...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[10 Септември 2018]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1,във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 959 от 10.09.2018 г. на Кмета на общината за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект : Промяна на инвестиционно намерение по време на строителство, представляващо „Смяна предназначението на офиси и складове в жилища, находящ се в УПИ VІІ-431,кв.97, гр.Джебел, общ. Джебел, обл.Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.502.1286 по КККР на гр. Джебел, обл.Кърджали/“...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[12 Септември 2018]

В секция "Обявления и документи" е публикуван Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.[...още]

Кметът на Джебел и служителите в общинската администрация се включиха активно в кампанията “Да изчистим България заедно”

[15 Септември 2018]

 
Кметът на гр.Джебел Бахри Юмер и служителите в общинската администрация се включиха активно в кампанията “Да изчистим България заедно”.Те събраха 20 чувала със смет. Почистен бе районът на общинската горичка.[...още]

Честит първия учебен ден

[17 Септември 2018]

 
Днес e първият учебен ден. Най-вълнуващият ден за българското училище. Днес навсякъде училищните дворове се изпълват с радостни и щастливи усмихнати лица. На всички ученици пожелавам да съхранят завинаги жизнерадостта, детското любопитство и усмивките си! [...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[19 Септември 2018]

Общинска администрация-гр.Джебел,област Кърджали, съобщава, че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 979 от 19.09. 2018 г. на Кмета на общината за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР /план за регулация / на УПИ ІІ, кв.1 по частична регулация на кв.Боровец /землище с.Папрат/, общ. Джебел, обл. Кърджали.[...още]

ПОКАНА

[19 Септември 2018]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Тридесет и първо редовно заседание на 26.09.2018 година /Вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Джебел.[...още]

ГРАФИК

[19 Септември 2018]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 21.09.2018 – 21.10.2018г.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил