Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Юни - 2017 г.


ОИЦ-Кърджали с информационен ден в Джебел

[01 Юни 2017]

На 02.06 /петък/ от 11.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира изнесен информационен ден с открита приемна в зоната на площада в Джебел.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[07 Юни 2017]

Община Джебел стартира изготвянето на Междинна оценка на общинския план за развитие 2014 - 2020 г. Приканваме всички граждани и заинтересовани страни за мнения и предложения.[...още]

ПОКАНА

[08 Юни 2017]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Деветнадесето редовно заседание на 15.06.2017 година /Четвъртък/ от 10.00 часа[...още]

Г Р А Ф И К

[08 Юни 2017]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 13.06.2017 – 14.06.2017г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[09 Юни 2017]

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Двуетажна масивна жилищна сграда“,находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-ТКЗС, кв. 8 по ПУП на с. Вълкович, общ.Джебел[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[12 Юни 2017]

Общинска администрация- гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ,съобщава ,че е издадено разрешение за строеж : № 5 / 12.06. 2017 г. за обект : “ ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 6442“.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[14 Юни 2017]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-09-137 от 13.06.2017 г. на Областен управител на област Кърджали се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за строеж:„Пътна връзка за с.Птичар...[...още]

Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

[14 Юни 2017]

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[19 Юни 2017]

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Двуетажна масивна жилищна сграда“, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-ТКЗС, кв. 8 по ПУП на с. Вълкович, общ.Джебел, с административен адрес: с. Вълкович...[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[20 Юни 2017]

Общинска администрация -гр.Джебел,област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 408 от 20.06.2017 г. на Кмета на общината за изработване на ПУП-ПЗ/план за застрояване/ на част от ПИ № 010436 по КВС на с.Софийци...[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[20 Юни 2017]

Общинска администрация -гр.Джебел,област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 409 от 20.06.2017 г. на Кмета на общината за изработване на ПУП- ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на част в кв.64,гр.Джебел[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[30 Юни 2017]

В секция "Нормативни документи" в уебсайта на Община Джебел е публикуван Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[30 Юни 2017]

В секция "Обявления и документи" са публикувани: 1. Проект за изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2017 г...[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил