Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Февруари - 2016 г.


ОБЯВА

[01 Февруари 2016]

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ И В М С ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА[...още]

ОБЯВА

[01 Февруари 2016]

 
Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0113-C001 за създаване на “Център за социални услуги в Джебел” финансиран по ОП “Развитие на Човешките ресурси” чрез ЕСФ, Община Джебел обявява че набира кандидати за длъжност “Ръководител на център” – 1 бр. и “Експерт-консултант” – 1 бр.[...още]

Информационна дипляна

[01 Февруари 2016]

на СНЦ "МИГ – Ардино" и Местно партньорство Джебел[...още]

Центърът за обществена подкрепа в Джебел навърши пет години

[08 Февруари 2016]

 
На 8 февруари се навършват точно пет години от отварянето на Центъра за обществена подкрепа в град Джебел. Годишнината бе отбелязана със специално тържество, организирано от служителите и децата от Центъра, съвместно с Община Джебел. [...още]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

[11 Февруари 2016]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с изпълнение на Договор №РД 50-183/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 « Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Ардино» съвместно с Местно партньорство Джебел ВИ КАНИМ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН...[...още]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

[11 Февруари 2016]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с изпълнение на Договор №РД 50-183/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 « Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Ардино» съвместно с Местно партньорство Джебел ВИ КАНИМ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН...[...още]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

[15 Февруари 2016]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с изпълнение на Договор №РД50-183/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 « Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Ардино» съвместно с Местно партньорство Джебел ВИ КАНИМ НА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР...[...още]

ПОКАНА

[18 Февруари 2016]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Пето редовно заседание на 25.02.2016 година /Четвъртък/ от 16.00 часа[...още]

Г Р А Ф И К

[18 Февруари 2016]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 22.02.2016 – 23.02.2016г.[...още]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

[18 Февруари 2016]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с изпълнение на Договор №РД 50-183/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 « Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Ардино» съвместно с Местно партньорство Джебел ВИ КАНИМ...[...още]

ОБЯВА

[23 Февруари 2016]

 
ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ е бенефициент при реализирането на проект “Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.002 ”Независим живот”.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО РАЗГЛЕЖДАНЕ

[24 Февруари 2016]

Община Джебел уведомява жителите, че е изработен предварителен проект на Общ устройствен план на общината с екологична оценка.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[25 Февруари 2016]

На 29.02.2016 г. от 11.00 часа в залата на общинска администрация, инспектори от офиса на НАП-Кърджали ще проведат разяснителна кампания за новите моменти в данъчно-осигурителната кампания с представителите на местната власт в региона и граждани. [...още]

ЗАПОВЕД

[26 Февруари 2016]

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА,Решение №48/25.02.2016 г. на ОбС-Джебел и във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ чл. 98 и сл. от ППЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите от и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2, т. 6, т. е. без търг или конкурс, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни...[...още]

Съобщение

[26 Февруари 2016]

В секция "Обявления и документи" в уебсайта на Община Джебел е публикуван "Списък на пасища, мери и ливади по землища в община Джебел за отдаване под наем на животновъди регистрирани в БАБХ през стопанската 2016-2017 година"[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[29 Февруари 2016]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно : Уведомление за инвестиционно предложение за обект : „Разширение,реконструкция,преустройство и закупуване на ново оборудване на обект за месодобив и месопреработка – в ПИ № 000324, в землище на с.Вълкович, общ. Джебел,обл.Кърджали“[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил