Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Януари - 2016 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

[13 Януари 2016]

за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода[...още]

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора

[13 Януари 2016]

От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора", в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. [...още]

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АРДИНО" ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

[13 Януари 2016]

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 12.01.2016г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Ардино” (СНЦ „МИГ – Ардино”), свиква Общо събрание на Сдружението на 15.02.2016г.(понеделник) от 17:00 часа[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[14 Януари 2016]

В секция "Обявления и Документи" са публикувани: 1. Отчет за изпълнение на плана за младежта на Община Джебел, Област Кърджали; 2. Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. ; 3. Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2015г. - 31.12.2015г. ; 4. Oтчет за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност през 2015 година ; 5. Отчет за административното обслужване в Община Джебел за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[14 Януари 2016]

В секция "Обявления и Документи" са публикувани: 1. Проект на програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Джебел през 2016 г. 2. Проект на програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2016г. 3. Проект на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2016 година 4. Проект на Oбщински план за младежта - 2016 година 5. Проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, управление и ползване на находищата на минерална вода на територията на община Джебел.[...още]

Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Джебел за 2015 година

[19 Януари 2016]

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл.38, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Джебел...[...още]

ПОКАНА

[21 Януари 2016]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Четвърто редовно заседание на 28.01.2016 година /Четвъртък/ от 11.00 часа [...още]

ГРАФИК

[21 Януари 2016]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 25.01.2016 – 26.01.2016г.[...още]

О Б Я В А

[21 Януари 2016]

Община Джебел организира прием на заявления от медицински специалисти които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” от 22.01.2016 г. до 29.01.2016 г. за предоставяне на здравни услуги на потребителите на социалната услуга „личен асистент”.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[25 Януари 2016]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, съобщава,че на основание чл.150, ал.1 и във връзка с чл.124-а ,ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗА- ПОВЕД № 80 от 13.01.2016 г. на Кмета на общината за изработване на Ком- плексен проект за инвестиционна инициатива в УПИ ІІ-412, кв.52 по ПУП на гр.Джебел...[...още]

ГРАФИК

[26 Януари 2016]

на изпълнение на дейностите на СНЦ «МИГ – Ардино» съвместно с местно партньорство Джебел[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил