Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Декември - 2015 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

[01 Декември 2015]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а,ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 1328 от 30.11.2015 г. на Кмета на общината за изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ...[...още]

ВСЕКИ ЧОВЕК ИЛИ ФИРМА МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО. ПЛАЩАНЕТО Е САМО С ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ

[01 Декември 2015]

Община Джебел пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат он-лайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay).[...още]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

[03 Декември 2015]

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 07.12.2015 Г. ОТ 17:00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ НА АДРЕС: ГР. ДЖЕБЕЛ, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС” №19, ЩЕ СЕ ОТВОРИ ЦЕНОВАТА ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[04 Декември 2015]

В секция "Обявления и Документи" е публикуван Проект за изменение, допълнение и актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[07 Декември 2015]

В секция "Обявления и Документи" са публикувани Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015- 2019 година и Проект на План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2016 година.[...още]

ОТЧЕТ

[07 Декември 2015]

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЯ, УЧИЛИЩНИЯ И МАСОВ СПОРТ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2015 Г.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[07 Декември 2015]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно : Уведомление за инвестиционно предложение за обект : „Изграждане на фотоволтаична система в имот № 000204 в земли- ще на с.Вълкович, общ.Джебел, обл.Кърджали“, с възложител“Пашов-ЯР“ЕООД гр.Джебел. [...още]

ПОКАНА

[10 Декември 2015]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Трето редовно заседание на 17.12.2015 година /Четвъртък/ от 16.00 часа[...още]

Г Р А Ф И К

[10 Декември 2015]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 15.12.2015 – 16.12.2015г.[...още]

Информация за дейността на МИГ - Ардино съвместно с Местно партньорство Джебел

[11 Декември 2015]

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АРДИНО” (СНЦ „МИГ – Ардино) съвместно с Местно партньорство Джебел изпълнява проект по Договор № РД 50 -183 от 07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ [...още]

ИНФОРМАЦИЯ

[16 Декември 2015]

 
ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001”Нови алтернативи”.[...още]

ПОКАНА

[18 Декември 2015]

 
ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по Договор №РД 50-183/07.12.2015 г. [...още]

ПОКАНА

[18 Декември 2015]

 
ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по Договор №РД 50-183/07.12.2015 г. [...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил