Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Март - 2014 г.


ПОКАНА

[04 Март 2014]

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2013” на Община Джебел [...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[04 Март 2014]

Общинска администрация- гр.Джебел, общ.Джебел, област Кърджали,на основание чл.61 ал.1 от АПК, съобщава,че е издадена ЗАПОВЕД № 180 от 04.03.2014г. на Кмета на общината...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[05 Март 2014]

В секция "Нормативни документи" в сайта на Община Джебел са публикувани Формулите за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за училищата и детските градини за 2014 г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[10 Март 2014]

В секция "Наредби" е публикувана "Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Джебел" . В секция "Нормативни документи" в сайта на Община Джебел е публикувана ...[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[11 Март 2014]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.150 ал.1 от ЗУТ е издадена ЗАПОВЕД № 237 от 11.03.2014 г. на Кмета на общината за изработване на : Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект...[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[11 Март 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 2026 /III-508, Джебел-Рогозче/...[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[11 Март 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 2062 /III-508, Джебел-Рогозче/...[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[11 Март 2014]

В секция "Нормативни документи" в сайта на Община Джебел е публикувано Споразумение за обществен ред и сигурност и План относно изпълнение съвместни действия за постигане целите и мерките, разписани в актуализираното споразумение за обществен ред и сигурност.[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[11 Март 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от «Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.»[...още]

ПОКАНА

[13 Март 2014]

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в откриваща пресконференция по запознаване с Проект ” Подобряване работата на общинските служители...[...още]

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

[17 Март 2014]

 
за старта на проект: „Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната им компетентност ” на Община Джебел[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[17 Март 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение за...[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[18 Март 2014]

Общинска администрация -гр.Джебел,област Кърджали,на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПП/подробен устройствен план – парцеларен план на обект...[...още]

П О К А Н А

[19 Март 2014]

 
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ Общинския съвет - Джебел на Двадесет и Девето редовно заседание на 26.03.2014 година /Сряда/ от 10.00 часа[...още]

Г Р А Ф И К

[19 Март 2014]

 
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 21.03.2014 – 25.03.2014г.[...още]

ПОКАНА

[25 Март 2014]

В залата на общинската администрация в Джебел на 27 март /четвъртък/ от 11,00 часа ще се проведе заключителна конференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Христо Ботев”, гр.Джебел”. На нея ще бъдат представени извършените дейности и постигнатите резултати от реализирането на проекта. [...още]

ОИЦ-КЪРДЖАЛИ ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ДЖЕБЕЛ

[27 Март 2014]

 
На 27 март 2014 г. (`четвъртък) от 11:30 ч. в залата на Община Джебел Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали ще проведе информационна среща [...още]

Отчетени бяха резултатите по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Христо Ботев”, гр.Джебел”

[27 Март 2014]

 
В залата на общинската администрация в Джебел се проведе заключителна конференция за оповестяване на извършените дейности и постигнати резултати при реализирането на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Христо Ботев”, гр.Джебел”. [...още]

Благодарствено обръщение от ръководството на СОУ „Христо Ботев” гр.Джебел

[27 Март 2014]

 
Благодарствено обръщение от ръководството на СОУ „Христо Ботев” гр.Джебел, направено от заместник-директора на учебното заведение Дочка Краева по време на заключителна конференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Хр.Ботев” гр.Джебел”:[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[27 Март 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Избор на изпълнител на инженеринг (проектиране и СМР) за пристройка, преустройство и надстройка на административна сграда в гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19“[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[27 Март 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Избор на изпълнител по дейности, свързани с благоустрояване на части от гр.Джебел, по две обособени позиции: Обособена позиция №1...[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил