Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Януари - 2014 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА

[06 Януари 2014]

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 09.01.2014 Г. ОТ 17:00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ, НА АДРЕС: ГР. ДЖЕБЕЛ, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС” №19, ЩЕ СЕ ОТВОРИ ЦЕНОВАТА ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА...[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[06 Януари 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[15 Януари 2014]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел са публикувани: Проект за измение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[15 Януари 2014]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикувана информация за проект: „Изключи компютъра! Играй на открито!”[...още]

ПОКАНА

[22 Януари 2014]

 
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ [...още]

Г Р А Ф И К

[22 Януари 2014]

 
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 24.01.2014 – 28.01.2014г.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[27 Януари 2014]

Общинска администрация – гр.Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, уведомява собствениците на имот 000301 от землището на с.Устрен, общ.Джебел[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[28 Януари 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение за обект: „Водоснабдяване на с.Устрен - Долна махала,общ.Джебел,обл.Кърджали”[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[28 Януари 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, съобщава,че на основание чл.150 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 116 от 28.01. 2014 г. на Кмета на общината за изработване на Комплексен проект за инве-стиционна инициатива на обект : „Довеждащ тръбопровод и помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[31 Януари 2014]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Джебел.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[31 Януари 2014]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Джебел през 2014 г. [...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил