Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Януари - 2012 г.


Няма увеличение на такса смет в община Джебел

[04 Януари 2012]

 
Размерът на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Джебел ще се запази като миналогодишната, съобщават от общинската администрация. Като промили, най-ниска тя се запазва в гр.Джебел и кварталите – едно от трите населени места в общината, в което има организирано сметосъбиране. [...още]

П О К А Н А

[10 Януари 2012]

 
От Кмета на Община Джебел –Бахри Юмер до всички граждани на общината [...още]

РАЗЯСНЕНИЕ

[23 Януари 2012]

 
От: Община Джебел, с адрес гр. Джебел, ул. Еделвайс №19, представлявана от Бахри Реджеп Юмер – Кмет. Правно основание: чл. 29, ал. 1 от ЗОП [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[24 Януари 2012]

 
На вниманието на общинските съветници и гражданите на община Джебел: В секция "Обявления и документи" е публикуван проектът на Стратегията за управление с общинската собственост в община Джебел, в периода 2012-2015 година.[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[24 Януари 2012]

 
Във връзка с изпълнение на Закона за изменения и допълнения на Закона за общинските бюджети, обн. в ДВ , бр. 16/ 22.02.2011г.и. приетата от ОбС – Джебел - Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет за 2011 година, приета с Решение на ОбС № 361 от 24.01.2011 година е необходимо да се актуализира , съобразно ЗДБРБ за съответната година и ЗОБ и да се приема от общинският съвет при приемане на бюджета на Община Джебел за съответната година. [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[24 Януари 2012]

 
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ДЖЕБЕЛ Вх.№ ОбС 00-26/12.01.2012г. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Сабри Сали Юсеин – председател на ОбС – Джебел ОТНОСНО: Приемане на Програма за дейността на ОбС – Джебел за 2012г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[24 Януари 2012]

 
На вниманието на общинските съветници и жителите на община Джебел: В секция "ОБЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ" е публикуван: ПРОЕКТ За изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел. [...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[25 Януари 2012]

 
На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК , чл.4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община-Джебел , ОбА внася в Общински съвет Предложение за обсъждане и приемане на решение за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел, както следва[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[31 Януари 2012]

 
№ 3 от 31.01.2012 г.Общинска администрация - гр.Джебел,област Кърджали, съобщава, че е издадено Решение № 6-ПР/2012 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение:”Реконструкция на комуникации на други ведомства (съпътстваща инфраструктура) – пресичания на електропроводи, водопроводи, тръбопроводи, ТТ кабели и др.”[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил