Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Ноември - 2009 г.


Обява

[09 Ноември 2009]

О Б Я В Л Е Н И Е № 41 от 04.11.2009 г. Общинска администрация-гр.Джебел,област Кърджали,на осно- вание чл.130 от ЗУТ,съобщава,че е издадена ЗАПОВЕД № 627 от 04.11. 2009 г.на Кмета на общината за изработване изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на част от кв.7 по плана на с.Пап- рат,община Джебел,област Кърджали. В 14-дневен срок от датата на съобщението,съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Кърджалийския административен съд , чрез община Джебел. [...още]

ПГ "Руска Пеева" Джебел на 60 години

[09 Ноември 2009]

 
60 годишен юбилей отбеляза Професионалната гимназия „Руска Пеева” в Джебел. От месец май ръководство, преподаватели и възпитаници организират и участват в редица прояви, посветени на кръглата годишнина. [...още]

Обявление

[16 Ноември 2009]

О Б Я В Л Е Н И Е № 42 от 09.11.2009 г. Общинска администрация-гр.Джебел,област Кърджали,на осно- вание чл.130 от ЗУТ,съобщава,че са издадени ЗАПОВЕДИ с №№ 594,595 и 596 от 12.10.2009 г.на Кмета на общината за изработване на ПУП-парцеларен план за обект: „Служебен път,външен водопровод и външно ел.захранване на претоварна станция за битови отпадъци в ПИ №000159 в землище с.Вълкович,община Джебел,област Кърджали”. В 14-дневен срок от датата на съобщението,съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Кърджалийския административен съд , чрез община Джебел. [...още]

Обява

[19 Ноември 2009]

О Б Я В Л Е Н И Е № 43 От 17.11. 2009 г. Общинската администрация – гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 130 от ЗУТ, съобщава, че е издадена З А П О В Е Д № 655 от 17. 11. 2009 г. на К М Е Т А на общинат,а за изработване на ПУП-ПРЗ / план за регулация и застрояване/ на неурегулиран поземлен имот с кадастрален план № 1, находящ се в урбанизираната територия на с. Устрен „Долна махала”, община Джебел – за определяне на санитарно-охранителна зона към обект „Помпена станция с каптаж”. В 14-дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Кърджалийския административен съд, чрез община Джебел. [...още]

Честит празник

[27 Ноември 2009]

Кметът на Община Джебел Бахри Юмер и Общинският съвет поздравяват всички мюсюлмани от общината по случай свещения празник Курбан Байрам. На всички тях пожелават здраве, мир, лични и професионални успехи. Честит празник![...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил